Privacy policy, algemene voorwaarden diensten en gebruik website en licenties.

Alles over de algemene voorwaarden, privacy beleid, auteursrechten en meer van Lourenz.nl en zijn dochterondernemingen en handelsnamen vindt u hier. 

Algemene voorwaarden

   1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.
   1. Toepassing Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
   1. Vergoeding
3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk. 3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.
   1. Factuur en betaling
4.1.a Betaling van de vergoeding voor fotoshoots voor particulieren dient direct na de opdrachtbevestiging te gebeuren voor 40% van de vergoeding. Pas dan is de opdracht definitief bevestigd. De overige 60% wordt direct na de shoot voldaan via een "Tikkie" of anders contant. 4.1.b Betaling van andere opdrachten dan 4.1.a dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. 4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag. 4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. 4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.
   1. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.
   1. Opdracht
6.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd. 6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever verschuldigd 40% van de afgesproken vergoeding en een naar redelijkheid vast te stellen vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden. 6.4 Indien is afgesproken een opdracht in de buitenlucht te doen en de weersomstandigheden zoals regen en/of storm dit belemmeren, ter beoordeling van de Fotograaf, wordt er gezocht naar een locatie binnen. Eventuele kosten hiervan worden in rekening gebracht aan Opdrachtgever. Wordt deze niet gevonden, of gaat Opdrachtgever niet akkoord, dan heeft de Fotograaf recht op de vergoedingen zoals bepaald in 6.3.
   1. Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de Fotograaf.
   1. Licentie
8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. 8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld. 8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht. 8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf. 8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.
   1. Inbreuk op auteursrecht
9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf. 9.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
   1. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
10.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen. 10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht. 10.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
   1. Aansprakelijkheid en rechten van derden
11.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen. 11.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf. 11.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. 11.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.
   1. Faillissement/surseance
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.
   1. Rechts- en forumkeuze
13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. 13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Algemene Voorwaarden Vormgeving en Ontwerp

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.

1.2 Offertes zijn vrijblijvend en zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.3 Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

1.4 Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze opdrachtnemer wenst te verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.

 

2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1 De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2 De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3 Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

2.4 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.

2.5 Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

 

3 Inschakelen van derden

3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

3.2 Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

3.3 Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

 

4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht- toe aan de opdrachtnemer. Voorzover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd.

4.2 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

4.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is de opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

4.5 Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

 

5 Gebruik en licentie

5.1 Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming.

Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer bekend te zijn gemaakt.

5.2 De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft de opdrachtnemer recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.3/5 Algemene Voorwaarden BNO / januari 2005.1

5.3 Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen:

   1. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is;
   2. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

5.4 De opdrachtnemer heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 

6 Honorarium en bijkomende kosten

6.1 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

6.2 Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.

6.3 Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer na een opgave van de opdrachtgever het recht de administratie van de opdrachtgever door een door de opdrachtnemer te kiezen accountant te laten controleren. Indien de uitkomst van de controle door de accountant meer dan 2% of € 100,= afwijkt van de opgave en de afrekening door de opdrachtgever, komen de kosten van deze controle voor rekening van de opdrachtgever.

 

7 Betaling

7.1 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW.

7.2 De opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

7.3 De opdrachtgever verricht de aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan de opdrachtnemer heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

 

8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1 Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

8.2 Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3 De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.4 Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

8.5 In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die de opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.6 Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

 

9 Garanties en vrijwaringen

9.1 De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.2 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

10 Aansprakelijkheid

10.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:

   1. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
   2. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
   3. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
   4. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
   5. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
   6. fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

10.2 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

   1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
   2. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
   3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de opdrachtnemer of de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer -ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door de opdrachtnemer gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de opdrachtnemer uitkeert.

10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.5 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

 

11 Overige bepalingen

11.1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

11.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.3 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

11.4 Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de opdrachtnemer.

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor elke (eind)gebruiker (Afnemer) van Lourenz.nl waarmee een overeenkomst bestaat voor de dienstverlening van Lourenz.nl, dan wel voor een gebruiker die online een (demo-)website heeft aangevraagd, en voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

 

Overwegende

 1. Dat Lourenz.nl internet software diensten aanbiedt op basis van WEH (Website, email en Hosting) op het gebied van web content management in brede zin van het woord.
 2. Dat Afnemer deze diensten van Lourenz.nl wenst af te nemen, gebruik makend van de Afnemer ter beschikking staande ICT infrastructuur.

 

Artikel 1 - Voorwerp van de levering

1.1 Lourenz.nl zal als service provider haar WEH diensten op niet-exclusieve en niet-overdraagbare basis aan Afnemer aanbieden teneinde van de dienst gebruik te kunnen maken. Hiertoe zal Lourenz.nl de dienst aan Afnemer ter beschikking stellen, uitsluitend voor eigen gebruik voor aangemelde gebruikers (redacteuren) en eigen website(s.)

 

Artikel 2 - Prijzen en tarieven

2.1 Het staat Lourenz.nl vrij de prijzen van haar dienstverlening aan te passen (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, inflatiecorrectie.) Lourenz.nl zal haar klanten tijdig informeren over aanpassingen van prijzen. De Afnemer is in geval van prijsverhogingen gerechtigd om binnen veertien dagen na die aanzegging de overeenkomst op te zeggen tegen het einde van de dan nog lopende contractstermijn. Gedurende die periode blijft de oorspronkelijke prijs gehandhaafd. Tijdens de eerste twaalf maanden na tekenen of online bevestigen van een overeenkomst zullen er geen prijsverhogingen worden doorgevoerd (tenzij van overheidswege verplicht.)

2.2 Per jaar of drie jaar (naar keuze van Afnemer) wordt vooraf de dienstverlening gefactureerd. Eventuele correcties worden verrekend en nagefactureerd. Alle facturen zullen worden betaald binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening en opschorting, uit welk hoofde dan ook, behoudens voor zover na arbitrage of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat één der partijen een verrekenbare tegenvordering of grond tot opschorting heeft.

2.3 De toegepaste datacommunicatie tussen Lourenz.nl en Afnemer, eventueel aan te schaffen software en/of hardware, vereiste upgrades, etc. om correct te kunnen werken met een dienst zijn naar keuze en voor rekening van Afnemer. De kosten zijn niet bij de prijs- en tariefstelling van Lourenz.nl inbegrepen.

2.4 Alle door Lourenz.nl gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.

 

Artikel 3 - Geheimhouding / Intellectueel eigendom

3.1 Partijen zullen, zowel gedurende de duur van deze overeenkomst als na beëindiging daarvan, geen vertrouwelijke informatie direct of indirect, in welke vorm dan ook, aan derden bekend te maken, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie die zij direct of indirect als gevolg van de uitvoering van werkzaamheden of aangaan van een overeenkomst heeft verkregen, anders dan na schriftelijke toestemming van de andere partij.

3.2 Het begrip 'vertrouwelijke informatie' zoals het in deze Algemene Voorwaarden wordt gehanteerd omvat, doch is niet beperkt tot, informatie die verband houdt met het onderzoek, de ontwikkeling, de handelsgeheimen, de producten van Lourenz.nl of die verband houdt met de bedrijfsaangelegenheden van Lourenz.nl en/of Afnemer (in de ruimste zin van het woord).

3.3 Het begrip 'vertrouwelijke informatie' zoals het in deze Algemene Voorwaarden wordt gehanteerd omvat niet de informatie die

 1. ten tijde van bekendmaking daarvan algemeen bekend is;
 2. later buiten schuld van Lourenz.nl en/of Afnemer algemeen bekend wordt;
 3. reeds bij Lourenz.nl en/of Afnemer bekend was ten tijde van bekendmaking daarvan;
 4. rechtmatig wordt verkregen van een derde die niet aan een geheimhoudingsovereenkomst met Lourenz.nl en/of Afnemer is gebonden.

3.4 Afnemer vrijwaart Lourenz.nl tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit overtreding van bepalingen in dit artikel door Afnemer.

3.5 Lourenz.nl behoudt t.o.v. Afnemer alle rechten op de WEH dienst in breedste zin van het woord, zoals door Lourenz.nl aan Afnemer in het kader van een overeenkomst verleend.

3.6 Lourenz.nl spant zich naar haar beste vermogen in voor de integriteit, geheimhouding en vertrouwelijkheid t.o.v. derden van de informatie die Afnemer in het kader opslaat in het systeem waarmee Lourenz.nl de WEH dienst aan Afnemer verleent.

3.7 Bij beëindiging of opschorting wordt door Lourenz.nl aan Afnemer, op afroep onverwijld de dataverzamelingen van Afnemer op basis van een ZIP-bestand (per e-mail of download) aangeleverd. Een en ander tegen dan geldende tarieven zoals vastgelegd in de prijsopgave van Lourenz.nl.

3.8 Bij beëindiging en na overdracht zoals benoemd in vorige paragraaf op een door partijen overeengekomen wijze, zullen alle dataverzamelingen van Afnemer in het WEH systeem door Lourenz.nl worden vernietigd.

3.9 Mogelijk intellectuele eigendomsrechten ontstaan door of ten tijde van de uitvoering van de werkzaamheden en/of dienstverlening door Lourenz.nl, al dan niet specifiek voor een Afnemer, komen uitsluitend aan Lourenz.nl toe.

 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

4.1 De totale aansprakelijkheid van Lourenz.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van het totaal van de door Afnemer aan Lourenz.nl verschuldigde vergoedingen uit deze Overeenkomst (excl. BTW) voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 3.000 (drieduizend Euro.) Onder directe schade wordt in dit verband verstaan:

 1. redelijke kosten die Afnemer zou moeten maken om de prestatie van Lourenz.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van Afnemer wordt ontbonden.
 2. redelijke kosten die Afnemer heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Lourenz.nl op een voor haar bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 4. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van de Overeenkomst.

4.2 Aansprakelijkheid van Lourenz.nl voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, verminking of verlies van data, materialen of software van derden en alle andere vormen van schade, uit welke hoofde dan ook, is uitgesloten.

4.3 De in voorgaande leden genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Lourenz.nl of diens leidinggevenden.

4.4 De aansprakelijkheid van Lourenz.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Afnemer Lourenz.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Lourenz.nl ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Lourenz.nl in staat is adequaat te reageren.

4.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Lourenz.nl meldt.

 

Artikel 5 - Duur van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst voor levering van diensten gaat in op het moment van ondertekening of online bevestiging, of anderszins in opdracht van de aspirant-Afnemer Lourenz.nl diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld, en wordt aangegaan voor een periode van minimaal 12 kalendermaanden.

5.2 Na afloop van de in 5.1 genoemde periode geldt dat een overeenkomst telkens stilzwijgend wordt verlengd voor een periode van 12 kalendermaanden, tenzij één der partijen deze overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.

5.3 Afnemer is niet gehouden aan de in dit hoofdstuk genoemde opzegtermijnen indien Lourenz.nl bij herhaling niet voldoet aan de in deze Algemene Voorwaarden gestelde verplichtingen van Lourenz.nl.

5.4 De overeenkomst voor levering van diensten zal van rechtswege eindigen indien:

 1. Één der partijen, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend;
 2. Ten aanzien van één der partijen faillissement wordt aangevraagd;
 3. De onderneming van één der partijen anderszins wordt geliquideerd of beëindigd.

5.5 Na rechtsgeldige beëindiging van de overeenkomst van diensten zullen partijen tot een afrekening komen van de verschuldigde maar nog niet betaalde vergoedingen, zoals vastgelegd in die overeenkomst, met dien verstande dat de vergoedingen zullen worden berekend tot aan het einde van de kalendermaand waarin de overeenkomst rechtsgeldig is geëindigd.

5.6 Na aanvaarding van het aanbod door de Afnemer is onverwijlde herroeping door Lourenz.nl mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is Lourenz.nl gehouden al hetgeen Lourenz.nl reeds heeft ontvangen aan de Afnemer terug te betalen. Lourenz.nl kan een aspirant-Afnemer zonder opgaaf van redenen weigeren.

5.7 Lourenz.nl is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking van kracht. Indien Afnemer niet instemt met de wijzigingen, heeft Afnemer, in afwijking van dit artikel, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

5.8 Lourenz.nl is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan Afnemer verstrekte aansluiting op het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang Afnemer handelt in strijd met het gestelde in de artikel 8. Bovendien is Lourenz.nl in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van Afnemer jegens Lourenz.nl ontstaat.

 

Artikel 6 - Onderhoud en gebruik

6.1 Afnemer zal onmiddellijk na het optreden van een storing Lourenz.nl daarvan in kennis stellen.

6.2 Afnemer is gehouden het personeel van Lourenz.nl of door Lourenz.nl aangewezen derden toegang te verschaffen indien Lourenz.nl dit wenselijk acht voor het opheffen of voorkomen van een storing.

6.3 Kosten die voortvloeien uit het oplossen van een storing bij het gebruik van de dienst waarvan de oorzaak ligt in de ICT infrastructuur van Afnemer zijn voor rekening van Afnemer.

 

Artikel 7 - Service Level Agreement

7.1 Lourenz.nl verplicht zich op basis van een met Afnemer overeengekomen leveringsovereenkomst voor diensten al die software aan Afnemer ter beschikking te stellen zoals in die overeenkomst is vastgelegd.

7.2 Lourenz.nl zal zich naar beste vermogen inspannen voor een beschikbaarheid van de dienst van 99,9%. Dit geldt uitsluitend voor zover het om het systeem zelf gaat binnen de grenzen van de server(s) van Lourenz.nl.

7.3 Lourenz.nl zal alles, dat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt, in het werk stellen om ook buiten haar server(s) een zo betrouwbaar mogelijke dienst te leveren. Lourenz.nl kan nimmer voor verstoringen van de dienst die buiten laatstgenoemde begrenzing liggen verantwoordelijk worden gesteld.

7.4 Evenmin kan Lourenz.nl verantwoordelijk gesteld worden voor verstoringen van de dienst als gevolg van invloeden van buitenaf, die niet tot het beïnvloedbare domein behoren van Lourenz.nl of niet toegerekend kunnen worden aan haar directe medewerkers dan wel partners betrokken bij de dienstverlening, zoals beschreven in de overeenkomst.

7.5 Voor gewenste ondersteuning voor het gebruik van de dienst staat het support systeem ter beschikking voor gebruikers gedurende de in deze voorwaarden gedefinieerde tijdvensters. Deze ondersteuning betreft de correcte werking van de relevante (systeem)software omgeving ten behoeve van de website(s.).

 

Artikel 8 - Verantwoordelijkheden en verplichtingen

8.1 Afnemer is verantwoordelijk voor en verplicht zich tot:

De hardware en software (inclusief besturingssystemen) op de werkplek van de Afnemer;

De infrastructuur van het eigen interne netwerk;

De randapparatuur van de eigen infrastructuur van de Afnemer;

Een browser op het lokale systeem van de Afnemer;

Verbinding met de server(s) via deugdelijke IP verbinding (b.v. ADSL-verbinding met het internet);

De inhoud van de eigen website(s) van de Afnemer;

Afnemer onthoudt zich ervan overige Afnemers of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem.

Het is Afnemer verboden processen of programma's -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan Afnemer weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Lourenz.nl, overige Afnemers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Het is Afnemer slechts toegestaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door Lourenz.nl toegestane verbinding met het systeem bestaat;

- Het is Afnemer niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

 1. spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Indien Afnemer gebruik maakt van de nieuwsbriefmodule dient Afnemer kennis te nemen van de (wettelijke) regels en voorschriften van de OPTA;
 2. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
 3. het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
 4. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
 5. hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.

8.2 Het is Afnemer niet toegestaan zijn of haar account, de handleiding of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven. Onverminderd het voorafgaande is het Afnemer wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. Afnemer blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord of door hem/haar aangemaakte gebruikers.

8.3 Afnemer is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is Lourenz.nl bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de Lourenz.nl diensten informatie te verwijderen.

8.4 Afnemer geeft bij deze toestemming aan Lourenz.nl bedrijfs-/persoonsgegevens op te nemen in de registratie van Lourenz.nl welke benodigd is voor administratie- en beheerstaken. Deze registratie is slechts toegankelijk voor Lourenz.nl en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Lourenz.nl hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

8.5 Lourenz.nl is verantwoordelijk voor en verplicht zich tot:

 1. De hardware binnen het WEH-systeem van Lourenz.nl;
 2. Bereikbaarheid van dit WEH-systeem vanaf het internet;
 3. Beschikbaarheid van de applicaties en bestanden;
 4. Inhoudelijke ondersteuning van het systeem;
 5. Beveiliging, continuïteit, correctief en preventief onderhoud en backup zoals hierna omschreven.

 

Artikel 9 - Beveiliging

9.1 Het WEH-systeem is geplaatst in een omgeving waarin een (fysieke)toegangsbeveiliging is toegepast. De infrastructuur (computers, routers, lijnen, etc.) is dusdanig afgeschermd, dat onbevoegd aftappen, muteren en toevoegen van informatie redelijkerwijs onmogelijk is. Uitsluitend geautoriseerde personen hebben zonder begeleiding van andere daartoe geautoriseerde personen toegang tot het WEH-systeem van Lourenz.nl.

 

Artikel 10 - Continuïteit

10.1 Alle systemen van Lourenz.nl worden ondersteund door een uninterruptible power supply waarmee totale stroomonderbrekingen en fluctuaties uit het openbare net opgevangen worden. Tevens ondersteunt een noodstroom-faciliteit de continuïteit van de energievoorziening. Verder zijn opslagsystemen redundant uitgevoerd: bij het uitvallen van een opslagsysteem zal een tweede systeem de taak naadloos en zonder down time overnemen.

 

Artikel 11 - Correctief en preventief onderhoud

11.1 Lourenz.nl is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Lourenz.nl te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van Afnemer jegens Lourenz.nl ontstaat.

 

Artikel 12 - Backup

12.1 Voor het zekerstellen van de data wordt zeven (7) maal per week een backup gemaakt. Per week wordt een (1) totale backup bewaard tot maximaal acht (8) weken terug. Via het support systeem kan de Afnemer een verzoek indienen voor het terugzetten van data. Deze data kan maximaal acht (8) weken oud zijn. Oudere data kan derhalve niet worden teruggezet, tenzij hierover door Lourenz.nl en de Afnemer expliciete afspraken zijn gemaakt. Een en ander tegen dan geldende tarieven zoals vastgelegd in de prijsopgave van Lourenz.nl.

 

Artikel 13 - Integriteit

13.1 Lourenz.nl zal alles, dat redelijkerwijs binnen haar vermogen ligt, in het werk stellen zodat de data van Afnemer inhoudelijk alleen toegankelijk is voor de betreffende gebruiker(s) zelf tenzij deze data als onderdeel van een dienst/website zoals bedoeld openbaar is. Data kan echter wel door daartoe geautoriseerde systeembeheerders van Lourenz.nl t.b.v. onderhoudswerkzaamheden benaderd worden. Lourenz.nl gaat vertrouwelijk om met persoon- en bedrijfsgegevens van de Afnemer. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, tenzij Lourenz.nl hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is of wordt.

 

Artikel 14 - Toegangsbeveiliging

14.1 Elke gebruiker heeft zijn eigen unieke login en bijbehorend wachtwoord. Het wachtwoord is alleen bekend bij de gebruiker zelf. Alleen de daartoe geautoriseerde gebruikers en/of systeembeheerders van Lourenz.nl kunnen het wachtwoord veranderen. Een wachtwoord is uitsluitend voor individueel gebruik. De gebruiker is zelf verantwoordelijk om het toegekende, dan wel door hem of haar ingevoerde wachtwoord geheim te houden. De toegang tot het WEH-systeem staat onder strak ingestelde controle middels een firewall- en securitysysteem. Daardoor kunnen alleen die toegangen worden gepasseerd en die activiteiten van buiten het systeem worden uitgevoerd, die door dit firewall- en securitysysteem zijn toegestaan.

 

Artikel 15 - Dienstverleningsvenster

15.1 werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 09:00 uur tot 17:00 uur. Daarbuiten waar mogelijk, uitgezonderd de aangekondigde onderhoudsvensters.

 

Artikel 16 - Openingstijden, telefonische bereikbaarheid, van het support systeem van Lourenz.nl

16.1 Telefonisch 0182 743404: op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 09:00 uur tot 17:00 uur met uitzondering van de nationaal erkende feestdagen.

16.2 Via het support systeem per e-mail info@lourenz.nl.nl: 24 uur per dag, behandeling tijdens telefonische openingstijden.

 

Artikel 17 - Reactie- en oplossingstijden

17.1 De maximale periode die verstrijkt tussen het aanmelden van een incident bij Lourenz.nl en de eerste reactie vanuit Lourenz.nl richting gebruiker wordt 'reactietijd' genoemd. De maximale periode die verstrijkt tussen het aanmelden van een incident bij Lourenz.nl en het oplossen van het incident door Lourenz.nl wordt 'oplossingstijd' genoemd. De waarde van de oplossingstijd is de norm waaraan Lourenz.nl zich wil spiegelen. Lourenz.nl spant zich in om 80% van de incidenten binnen deze norm waarde op te lossen. De oplossingstijden van de incidenten zijn mede afhankelijk van de impact en het moment van het incident en het moment van melding. Het niveau van de impact is in onderstaande tabel vastgelegd. Per niveau is de reactietijd en oplossingstijd aangegeven.

Niveau Omschrijving incident Reactietijd Oplossingstijd

80% 20%

Hoog Alle Afnemers ondervinden hinder 1 uur 4 uur 8 uur

Midden Een beperkt aantal Afnemers ondervinden hinder 2 uur 6 uur 12 uur

Laag Slechts één Afnemer ondervindt hinder 4 uur 12 uur 24 uur

 

Lourenz.nl streeft er naar om binnen de norm van de gestelde oplossingstijd te blijven. Bij een verstoring van de dienstverlening spant Lourenz.nl zich er voor in dat 80% van de incidenten binnen de gestelde oplossingstijd (zie kolom "80%") wordt opgelost en 20% zoals gemeld in de kolom "20%". De tijd begint te lopen vanaf het moment van incidentmelding. Voor niveau Midden en Laag geldt, dat er uitsluitend tijdens werkdagen, tussen 09:00 en 17:00 uur aan de oplossing wordt gewerkt. Dus de genoemde Oplossingstijden zijn begrepen alleen binnen de genoemde tijdsbegrenzingen en tijdens werkdagen.

 

Artikel 18 - Overige bepalingen

18.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

18.2 Indien er een geschil tussen partijen ontstaat met betrekking tot of voortkomend uit de overeenkomst van diensten, zullen partijen in overleg treden teneinde tot een minnelijke regeling te komen. Indien partijen niet tot een minnelijke regeling kunnen komen, zal het geschil tussen partijen ter definitieve beslechting aan een daartoe bevoegde rechter worden voorgelegd.

18.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

LOURENZ

ALGEMENE VOORWAARDEN

LOURENZ LICENTIE-OVEREENKOMST(EN)

Beste Lourenz-klant:

De volgende servicevoorwaarden ('Algemene voorwaarden') vormen een wettelijke overeenkomst tussen u of de werkgever of andere entiteit namens wie u deze overeenkomst aangaat ('u' of 'Klant') en Lourenz (zoals deze term is gedefinieerd in het onderstaande artikel 25). In deze Servicevoorwaarden worden de rechten en plichten vastgesteld met betrekking tot de door u gelicentieerde content. Door deze Algemene voorwaarden te accepteren, bevestigt u dat het land waar u woont hetzelfde is als het land van uw factuuradres.

Raadpleeg deze Algemene voorwaarden opnieuw wanneer u contentlicenties aanschaft. Lourenz behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen goeddunken aan te passen. Voorafgaand aan de inwerkingtreding van dergelijke wijzigingen levert Lourenz redelijke inspanningen om u te informeren over dergelijke wijzigingen. Deze kennisgeving kan per e-mail worden verzonden naar het e-mailadres dat is vermeld in uw Lourenz-account, via een aankondiging op deze pagina, via uw inlogpagina en/of via andere middelen. Wijzigingen van deze Algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op toekomstige aankopen (waaronder eventuele automatische verlengingen). Door content na een dergelijke wijziging te licentiëren, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de gewijzigde Algemene voorwaarden.

DEZE LICENTIE VOOR ÉÉN GEBRUIKER GELDT VOOR ÉÉN NATUURLIJKE PERSOON VOOR HET LICENTIËREN, DOWNLOADEN EN GEBRUIKEN VAN CONTENT. TENZIJ SCHRIFTELIJK ANDERS IS OVEREENGEKOMEN, MOGEN ANDEREN (WAARONDER WERKNEMERS, COLLEGA'S EN ONAFHANKELIJKE CONTRACTANTEN) GEEN CONTENT GEBRUIKEN DIE IS GELICENTIEERD VIA UW ACCOUNT.

Ter verduidelijking: als een gebruiker handelt als medewerker, dan wordt de medewerker ten behoeve van de licentie beschouwd als de licentiehouder.

 • Onder 'Content' wordt verstaan: alle content die op de Lourenz-website kan worden gelicentieerd, met inbegrip van Afbeeldingen, Videomateriaal, Redactioneel materiaal en Muziek (zoals hierin is gedefinieerd).
 • Onder 'Videomateriaal' wordt verstaan: bewegende afbeeldingen, animaties, films, video's of andere audio-/visuele representaties, video-elementen, elementen van visuele effecten, sjablonen, grafisch materiaal en motion-designprojecten, uitgezonderd stilstaande beelden, die zijn opgenomen in eender welke indeling.
 • Onder 'Afbeelding(en)' wordt verstaan: stilstaande foto’s, vectoren, tekeningen, grafische afbeeldingen, en soortgelijk materiaal.
 • Onder 'Muziek' wordt verstaan: alle muzikale composities, masteropnames en elke andere opname die geluiden of een reeks geluiden bevat, in alle indelingen, reeds bestaand of nog te ontwikkelen.
 • Onder 'Redactioneel materiaal' wordt verstaan: stilstaande beelden en videomateriaal die worden weergegeven op het tabblad of in het gedeelte 'Redactioneel'.
 • Met 'Visuele content' wordt als verzamelnaam verwezen naar Redactioneel materiaal, Afbeeldingen en Videomateriaal.

DEEL I – LICENTIES VOOR VISUELE CONTENT

 1. Lourenz verleent u hierbij een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om wereldwijd Visuele content te gebruiken, te wijzigen (uitgezonderd zoals uitdrukkelijk verboden in deze Voorwaarden) en te reproduceren, voor zover uitdrukkelijk toegestaan in de van toepassing zijnde licentie en onderhevig aan de beperkingen die hierin worden uiteengezet:
  1. AFBEELDINGSLICENTIES
   1. EEN STANDAARDAFBEELDINGSLICENTIE geeft u het recht om Afbeeldingen te gebruiken:
    1. Als digitale reproductie, inclusief op websites, in online advertenties, op sociale media, in mobiele advertenties, mobiele 'apps', software, e-cards, e-publicaties (e-books, e-magazines, blogs etc.) e-mailmarketing en in online media (waaronder op websites om video's te delen zoals YouTube, Dailymotion, Vimeo etc., onder voorbehoud van de budgetbeperkingen die zijn uiteengezet in subartikel l.a.i.4 hieronder);
    2. gedrukt in fysieke vorm als onderdeel van productverpakking en etikettering, briefhoofd en visitekaartjes, verkooppuntadvertenties, hoezen van cd's en dvd's of in advertenties en kopieën van tastbare media, waaronder in tijdschriften, kranten en boeken, mits een Afbeelding in totaal niet meer dan 500.000 keer wordt gereproduceerd;
    3. als onderdeel van een 'Out-of-Home'-advertentieprogramma waaronder reclameborden, straatmeubilair etc., mits het beoogde publiek voor een dergelijke campagne minder dan 500.000 bruto impressies bedraagt.
    4. Opgenomen in een film, video, televisieserie, advertentie of andere audiovisuele productie voor verspreiding via een medium dat nu bekend is of in de toekomst wordt ontwikkeld, ongeacht de grootte van het publiek, mits het budget voor een dergelijke productie niet meer dan USD 10.000 bedraagt;
    5. voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik (niet voor wederverkoop, downloaden, distributie, of enig ander commercieel gebruik).
   2. EEN UITGEBREIDE AFBEELDINGSLICENTIE geeft u het recht om Afbeeldingen te gebruiken (deze rechten komen in aanvulling op wat in het bovenstaande lid 1 tot en met 5 is uiteengezet en zijn exclusief voor Uitgebreide afbeeldingslicenties):
    1. Op elke wijze die is toegestaan op grond van een Standaardafbeeldingslicentie, zonder beperking van het aantal reproducties, impressies of het budget;
    2. opgenomen in producten bestemd voor verkoop of promotie (gezamenlijk 'Merchandise' genoemd), inclusief, doch niet beperkt tot textiel, kunst, magneten, muurkunst, kalenders, speelgoed, kantoorbenodigdheden, wenskaarten en eventuele andere fysieke reproducties voor wederverkoop of verspreiding, mits dergelijke Merchandise naast de Afbeelding(en) wezenlijk creatieve of functionele onderdelen bevatten.
    3. In muurkunst (zonder dat dit verdere creatieve of functionele elementen vereist) voor decoratieve doeleinden in een commerciële ruimte die uw eigendom of van uw klant is, en niet bedoeld voor verkoop.
    4. Verwerkt als element in digitale sjablonen voor verkoop of verspreiding.
   3. Neem contact op met Lourenz indien de afbeeldingslicenties niet de rechten verlenen die u nodig hebt. (Telefoon: +31 182 743404 of e-mail)
  2. VIDEOMATERIAALLICENTIES
   1. EEN GEBRUIKSLICENTIE VOOR VIDEOMATERIAAL geeft u het recht om Videomateriaal te gebruiken:
    1. in een multimediaproductie die wordt weergegeven op of gedistribueerd via internet, op sociale media, met behulp van 'Apps' of anderszins verspreid in overeenstemming met deze voorwaarden (zie de distributiebeperkingen), mits het publiek voor een dergelijke productie uit niet meer dan 500.000 personen bestaat;
    2. in verband met een liveoptreden, mits het publiek van al deze optredens uit niet meer dan 500.000 personen bestaat;
    3. op websites.
   2. Neem contact op met Lourenz indien de afbeeldingslicenties niet de rechten verlenen die u nodig hebt. (Telefoon: +31 182 743404 of e-mail)
   3. EEN LICENTIE VOOR CONCEPTEN VAN VIDEOMATERIAAL geeft u het recht om van een watermerk voorzien videomateriaal met lage resolutie te gebruiken als concept (de 'Conceptclip'), maar uitsluitend in test-, sample-, concept- of proefversies van evaluatiematerialen. Een licentie voor concepten van Videomateriaal staat niet toe dat u dergelijk Videomateriaal openbaar weergeeft, verspreidt of opneemt in eventuele uiteindelijke werken. Conceptclips mogen worden bewerkt, maar u mag het watermerk van Lourenz niet verwijderen of wijzigen. Conceptclips kunnen op grond van de gebruikerslicentie voor Videomateriaal beschikbaar worden gesteld op het moment dat dit als conceptclip wordt gedownload. Lourenz garandeert echter niet en is ook niet verplicht om ervoor te zorgen dat Conceptclips later op enig moment dan ook verder beschikbaar is voor licentiëring.
  3. REDACTIONELE LICENTIE
   1. EEN REDACTIONELE LICENTIE verleent u het recht om eenmalig redactioneel gebruik te maken van Redactionele content, waarbij dit eenmalige gebruik wereldwijd voor altijd mag worden gedistribueerd.
   2. Op grond van dit 'eenmalige gebruik' overeenkomstig deze licentie is het toegestaan de Redactionele content één keer te gebruiken in één context (zoals een nieuwsartikel, blogpost, of pagina van een publicatie), mits u het recht hebt om dat gebruik in die context te distribueren via onbeperkte media- en distributiekanalen. Het gebruik van Redactionele content om bijvoorbeeld een gedrukt artikel te illustreren, kan worden hergebruikt op een blog, op sociale media etc., mits dit in de context van het oorspronkelijke gedrukte artikel gebeurt. Voor gebruik dat niet plaatsvindt in de context van het oorspronkelijke gedrukte artikel is een aanvullende licentie nodig.
   3. Onder 'redactioneel gebruik' wordt ten behoeve van deze licentie verstaan: gebruik voor beschrijvende doeleinden in een context die nieuwswaardig of van menselijk belang is en sluit commercieel gebruik, zoals advertenties of merchandising, uitdrukkelijk uit.
   4. Gebruik van Redactionele content die in het kader hiervan in licentie wordt gegeven, is bovendien onderhevig aan de uitdrukkelijke beperkingen die zijn uiteengezet in deel I, artikel 4 (die het gebruik door distributie via uitzending/kabel/streaming, op omslagen van publicaties en in oplages van meer dan 500.000 verbieden) en alle eventuele 'bijzondere beperkingen' (d.w.z. geografische of branchespecifieke gebruiksbeperkingen) die staan aangegeven op de pagina met beelddetails en/of zijn vervat in de metadata die bij een item van Redactionele content horen.
   5. Ten behoeve van deze Algemene voorwaarden wordt alle Redactionele content beschouwd als 'Alleen voor redactioneel gebruik'.
   6. Niet alle Redactionele content is beschikbaar voor een licentie via de Lourenz-website en niet alles is beschikbaar via alle abonnementen. U begrijpt dat de voor licentie beschikbare Redactionele inhoud te allen tijde kan veranderen en dat u geen recht hebt om een bepaald artikel met Redactionele inhoud te licentiëren. Als u Redactionele content wilt licentiëren die niet beschikbaar is voor een licentie van de website, neemt u contact op met Lourenz. (Telefoon: +31 182 743404 of e-mail)
   7.  
 2. BEPERKINGEN VAN HET GEBRUIK VAN VISUELE CONTENT

HET IS U NIET TOEGESTAAN:

  1. Visuele content te gebruiken op een andere manier dan uitdrukkelijk toegestaan volgens de licentie die u hebt aangeschaft voor dergelijke Visuele content.
  2. Een persoon weer te geven in Visuele content (een 'Model') op een manier die in alle redelijkheid beledigend geacht zou kunnen worden, waaronder, doch niet beperkt tot het weergeven van een Model: a) in verband met pornografie, erotische video’s, entertainmentlocaties voor volwassenen, escortservices, datingservices of soortgelijke; b) in verband met het adverteren of promoten van tabaksproducten; c) in een politieke context, zoals bevordering, promotie, reclame of steun voor een partij, kandidaat of verkozen ambtenaar of in verband met politieke partijen of uitgangspunten; d) als lijdend aan een ziekte of aandoening of medicijnen nemend voor een fysieke of mentale ziekte of aandoening; of e) terwijl deze immorele of criminele activiteiten begaat.
  3. Visuele content te gebruiken in een pornografische, beledigende of misleidende context of op een manier die als lasterlijk, obsceen of onwettig kan worden beschouwd.
  4. Visuele content aan te passen die is aangemerkt als 'Alleen voor redactioneel gebruik', op een manier die de context van hetgeen dat wordt afgebeeld, wijzigt.
  5. Visuele content die is aangeduid als 'Alleen voor redactioneel gebruik' (met inbegrip van, maar niet beperkt tot Redactionele content) te gebruiken voor commerciële doeleinden, waaronder door middel van verwijzing, in een reclame-, merchandising- of andere niet-redactionele context.
  6. Visuele content door te verkopen, te herdistribueren, te delen of deze over te dragen, tenzij hierin uitdrukkelijk is voorzien in deze Voorwaarden. Bij wijze van voorbeeld en niet op enige wijze als beperking, verbiedt het voorgaande het vertonen van content als of als onderdeel van een 'contentgalerij' waarin externe partijen kunnen zoeken en waaruit zij content kunnen selecteren.
  7. Visuele content te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op het handelsmerk van een externe partij of ander intellectueel eigendom, of aanleiding zou geven tot een vordering wegens misleidende reclame of oneerlijke concurrentie.
  8. Visuele content of een gedeelte daarvan te gebruiken als handelsmerk, dienstmerk, logo of een andere indicatie van een origineel ontwerp of onderdeel daarvan.
  9. Ten onrechte de indruk te wekken, zowel uitdrukkelijk als op basis van redelijk geïnterpreteerde implicatie, dat de Visuele content door u of iemand anders dan de auteursrechthebbende(n) van de Visuele content was gecreëerd.
 1. SPECIFIEK OP VIDEOMATERIAAL VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPERKINGEN
  1. Het gebruik van Videomateriaal in een multimediaproductie die wordt gedistribueerd via uitzendingen, kabelnetwerken, OTT-videodiensten (zoals Netflix, Hulu en Amazon), theaters en bioscopen.
  2. Stilstaande beelden verkregen uit Videomateriaal op een andere wijze te gebruiken dan in verband met de marketing en promotie van of advertenties voor uw afgeleide werken waarin dergelijk Videomateriaal wordt verwerkt.
 2. SPECIFIEK OP REDACTIONEEL MATERIAAL VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPERKINGEN
  1. Het gebruik van Redactionele content in een multimediaproductie die wordt gedistribueerd via uitzendingen, kabelnetwerken, OTT-videodiensten (zoals Netflix, Hulu en Amazon), theaters en bioscopen of in gerelateerde promotiematerialen.
  2. Het gebruik van Redactionele content op een publicatie-omslag of andere verpakking die verband houdt met het onderliggende gebruik.
  3. Het gebruik van Redactionele content in een publicatie met een oplage van meer dan 500.000 exemplaren.
 3. BRON- EN AUTEURSRECHTMELDINGEN
  1. Het gebruik van Afbeeldingen en Videomateriaal in verband met nieuwsberichtgeving, commentaar, publicaties of enige andere redactionele context wordt vergezeld door een bijpassende vermelding van de bijdrager en Lourenz, in de volgende vorm:

'Naam maker/Lourenz.nl'

  1. Redactionele bronvermelding heeft de volgende vorm:

'Naam maker/Agentschap/Lourenz'

  1. Indien en wanneer redelijk in commercieel opzicht, wordt het gebruik van Afbeeldingen en Videomateriaal in Merchandise of een audiovisuele productie vergezeld door een vermelding van Lourenz in de volgende vorm:

'Afbeelding(en) of videomateriaal [wat van toepassing is] gebruikt onder licentie van Lourenz.nl'

  1. Bronvermelding is niet nodig in verband met een ander gebruik van Afbeeldingen of Videomateriaal, tenzij andere stockinhoud die wordt aangeboden bronvermeldingen bevat in verband met hetzelfde gebruik. Ter verduidelijking: bij Redactionele content is bronvermelding altijd verplicht.
  2. In elk geval moeten de naam en de bronvermelding duidelijk, op een goed zichtbare plaats en voldoende groot worden weergegeven, in een kleur die gemakkelijk met het blote oog te lezen is.

DEEL II – MUZIEKLICENTIES

 1. Onder 'Productie' wordt verstaan: alle vormen van een enkel audiovisueel project of alle versies van een enkel project met alleen audio waarin de Muziek is gesynchroniseerd met de vertelling in de context van een podcastaflevering, radiodocumentaire, radioadvertentie en elke andere vergelijkbare productie die alleen uit audio bestaat.
 2. MUZIEKLICENTIES

Lourenz kent u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht toe om Muziek te synchroniseren in een Productie die eeuwigdurend wereldwijd mag worden gedistribueerd, onderhevig aan de licentie die u koopt (volgens één van de twee types licentie als hieronder uiteengezet) en onderhevig aan de beperkingen als uiteengezet in deel II, artikel 3 van deze voorwaarden:

  1. STANDAARDMUZIEKLICENTIE: Een Standaardmuzieklicentie verleent u het niet-exclusieve recht om Muziek in een productie te synchroniseren (en in in-contexttrailers en promotiematerialen), die zijn gedistribueerd via webgebaseerde weergaveplatforms of die gebruikt zijn in niet op webgebaseerde 'industriële' contexten, waaronder beurzen, conferenties, zakelijke evenementen, intern zakelijk gebruik en verkooppunten.
  2. UITGEBREIDE MUZIEKLICENTIE: Een Uitgebreide muzieklicentie verleent u het niet-exclusieve recht om Muziek in een Productie te synchroniseren (evenals in in-contexttrailers en promotiemateriaal hiervoor), welke uitsluitend onderhevig is aan de beperkingen die zijn vastgesteld in deel II, artikel 3 van deze Servicevoorwaarden.
  3. CONCEPTMUZIEKLICENTIE: Een Conceptmuzieklicentie geeft u het recht om Muziek met een watermerk uitsluitend te synchroniseren in test-, sample-, concept- of proefversies van evaluatiematerialen in verband met een Productie. De Conceptmuzieklicentie verbiedt uitdrukkelijk elke vorm van openbare distributie van Muziek of het verwerken van Muziek in enig eindproduct. Het is onder geen enkele omstandigheid toegestaan om het watermerk van de Muziek van Lourenz te verwijderen of te veranderen.
 1. BEPERKINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN MUZIEK.

HET IS U NIET TOEGESTAAN:

  1. Muziek, of het recht om de Muziek apart en los van de Productie waarvoor het is gelicentieerd te gebruiken, te sublicentiëren, door te verkopen, te verhuren, uit te lenen, toe te kennen, te schenken of op enige andere manier over te dragen aan of te verspreiden onder externe partijen;
  2. Muziek door te verkopen of te herdistribueren, er toegang toe te verlenen, het te delen of over te dragen, uitgezonderd zoals specifiek voorzien in deze Voorwaarden;
  3. 'opnamen', cd's, mp3's of enig ander audioproduct dat enkel geluiden bevat waarin Muziek is verwerkt, anders dan een Productie met uitsluitend audio zoals uitdrukkelijk beschreven onder de definitie van Productie hiervoor, te produceren, distribueren, verkopen of op andere wijze te exploiteren. Voor de toepassing van dit subartikel verwijst de term 'opnamen' naar elke vorm van reproductie die reeds bekend is of in de toekomst wordt ontwikkeld, gemaakt of verspreid voor hoofdzakelijk thuisgebruik, op school of in een jukebox, die alleen geluid bevat (exclusief gesynchroniseerd materiaal);
  4. de Muziek te gebruiken in verband met ander materiaal dat pornografisch, beledigend, lasterlijk, aanstootgevend, immoreel of illegaal is, of anderszins rechten van externe partijen schendt;
  5. Uitvoerwetgeving, -beperkingen of -bepalingen te overtreden door muziek te verzenden, over te dragen of uit te voeren naar een land dat enige uitvoerwetgeving, -beperkingen of -bepalingen schendt;
  6. Muziek te gebruiken, verkopen, sublicentiëren, distribueren, weer te geven, te verwerken of anderszins in zijn geheel of gedeeltelijk beschikbaar te stellen als onderdeel van de bibliotheekcontent van de productie of downloadbare bestanden, of muziek of enige afgeleide werken op te nemen in een ander stockproduct of in een andere bibliotheek of collectie;
  7. Muziek te remixen, in een mash-up te gebruiken of anderszins te wijzigen, met dien verstande dat het u wel is toegestaan om de Muziek in de basis te bewerken (zoals start- en stoppunten instellen, fade-in/fade-outpunten vastleggen etc.) in verband met de uitoefening van de licentie die is verleend op grond van deze overeenkomst;
  8. Muziek te gebruiken in een productie met uitsluitend audio waarin muziek de voornaamste content is.
 1. Met uitzondering van de Muziek die als 'free' is aangemerkt, bent u, indien er een vergunning voor openbaar optreden is vereist betreffende gebruik van de Muziek op grond van deze Algemene voorwaarden, als enige en volledig verantwoordelijk en draagt u de kosten voor het verkrijgen van een dergelijke vergunning. Niettegenstaande enige andersluidende bepalingen in deze Algemene voorwaarden: a) draagt u voor of in verband met activiteiten anderszins geautoriseerd op grond van deze Voorwaarden en teneinde de schending of overtreding van de rechten van externe partijen te voorkomen, de volledige verantwoordelijkheid en kosten voor het verkrijgen van dergelijke vergunningen, indien de wetgeving van een jurisdictie vereist dat vergunningen worden verkregen via maatschappijen voor collectieve belangenbehartiging of gelijkaardige instanties; en b) bevat deze overeenkomst geen zogenoemde 'morele rechten' of gelijkaardige rechten. U deponeert complete en nauwkeurige 'cuesheets' bij de desbetreffende muziekauteursrechtenorganisatie(s) en stuurt een kopie van elke cuesheet via e-mail naar Lourenz (info@lourenz.nl). Deze verplichting is van toepassing op alle Muziek, met uitzondering van Muziek die als 'Free' is aangeduid.
 2. U mag Producties met daarin verwerkte Muziek publiceren op distributieplatformen met door gebruikers gegenereerde content (zoals YouTube) (elk een 'UGC-platform'). U mag geen eigenaarschap claimen van de Muziek of de Muziek anderzijds registreren op een UGC-platform, zelfs niet als deze is gesynchroniseerd met uw eigen Productie. Indien u zich ervan bewust wordt dat externe partijen enig eigendomsbelang in enige Muziek claimen, gaat u ermee akkoord om Lourenz hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.
 3. Wanneer u de Muziek opneemt in het type Productie waarin auteursrechtvermelding gebruikelijk is, ziet de bronvermelding er als volgt uit:

'[Titel van de Muziek] uitgevoerd door [artiest], gebruikt onder licentie van Lourenz'

 

DEEL III – GARANTIES EN VERKLARINGEN

 1. Lourenz garandeert en verklaart dat:
  1. Lourenz alle vereiste rechten in en op de Content heeft om de rechten zoals uiteengezet in deel I of deel II en voor zover van toepassing te kunnen verlenen.
  2. Videomateriaal en afbeeldingen in de originele, ongewijzigde vorm en gebruikt overeenkomstig deze Algemene voorwaarden en de toepasselijke wetgeving, mogen Visuele content in de originele, ongewijzigde vorm en gebruikt overeenkomstig deze Servicevoorwaarden en het toepasselijk recht, zal : i) geen auteursrechten, handelsmerken of ander intellectueel eigendomsrecht schenden; ii) privacy- of publicatierechten van externe partijen schenden; iii) Amerikaanse wetten, statuten, verdragen of regelgevingen schenden; of iv) beledigend, lasterlijk, pornografisch of obsceen zijn.: i) geen auteursrechten, handelsmerken of ander intellectueel-eigendomsrecht schenden; ii) geen privacy- of publicatierechten van externe partijen schenden; iii) geen Amerikaanse wetten, statuten, verdragen of regelgevingen schenden; en iv) niet beledigend, lasterlijk, van pornografische aard of obsceen zijn.
  3. Redactionele content in de originele, ongewijzigde vorm en gebruikt overeenkomstig deze Algemene voorwaarden en de toepasselijke wetgeving mogen geen inbreuk maken op de auteursrechten van externe partijen, met die beperking dat de voorgaande garantie niet van toepassing is op elementen die worden weergegeven in de Redactionele content.
 2. Hoewel Lourenz in commercieel opzicht redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat trefwoorden en beschrijvingen nauwkeurig zijn, alsmede om de integriteit van Visuele content die is aangewezen als 'Uitsluitend voor redactioneel gebruik' te garanderen, GEEFT LOURENZ GEEN GARANTIES EN/OF LEGT LOURENZ GEEN VERKLARINGEN AF MET BETREKKING TOT: I) TREFWOORDEN, TITELS OF BESCHRIJVINGEN OF II) AUDIO IN VIDEOMATERIAAL. Ter verduidelijking: Lourenz is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor vorderingen die voortvloeien uit onnauwkeurige trefwoorden, titels of beschrijvingen, of eventuele audio in Videomateriaal.
 3. LOURENZ LEGT GEEN VERKLARINGEN AF EN GEEFT GEEN GARANTIES ANDERS DAN DEZE DIE UITDRUKKELIJK IN DIT ARTIKEL 'GARANTIES EN VERKLARINGEN' WORDEN GENOEMD.

DEEL IV - VRIJWARING EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Lourenz is niet verantwoordelijk voor direct of indirect door de klant geleden schade, voortvloeiend uit een vordering van een externe partij die direct te wijten is aan een overtreding door Lourenz van de uitdrukkelijke garanties en verklaringen zoals genoemd in deel III van deze Voorwaarden, evenals bijbehorende kosten (waaronder redelijke advocaatkosten). U stemt ermee in dat Lourenz niet aansprakelijk is voor proceskosten en/of andere kosten die u maakt of die namens u zijn gemaakt.
 2. Lourenz is niet aansprakelijk voor schade, kosten of verliezen ontstaan als gevolg van wijzigingen die zijn aangebracht aan de content of de context waarin u de content gebruikt.
 3. U gaat er hierbij mee akkoord Lourenz te vrijwaren tegen en te compenseren voor het volledige bedrag in geval van schade of aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van Visuele content anders dan het op grond van deze Algemene voorwaarden uitdrukkelijk toegestane gebruik. U stemt er verder mee in om Lourenz te vrijwaren voor alle kosten en uitgaven die Lourenz maakt indien u inbreuk maakt op de voorwaarden van deze of enige andere overeenkomst met Lourenz.

 

DEEL V - AANVULLENDE VOORWAARDEN

 1. Behalve indien wettelijk vereist, is Lourenz onder geen enkele omstandigheid verplicht om uw abonnementskosten terug te betalen. Alle bedragen zijn niet-restitueerbaar, zelfs niet wanneer uw abonnement voor de einddatum wordt beëindigd. U verleent Lourenz op het moment van aankoop toestemming om u het volledige abonnementsbedrag in rekening te brengen voor de gehele duur van de overeengekomen termijn. Indien Lourenz vaststelt dat u in aanmerking komt voor een restitutie van het gehele of een deel van het abonnementsbedrag, wordt een dergelijke restitutie alleen terugbetaald volgens de betaalmethode die u gebruikt hebt om uw aankoop te doen. Indien u een inwoner van de Europese Unie bent en u uw account binnen veertien (14) dagen na uw betaling aan Lourenz annuleert, zal Lourenz de door u gedane betaling met betrekking tot de geannuleerde account restitueren, op voorwaarde dat u op dat moment nog geen Visuele content hebt gedownload of gelicentieerd. Als u uw account wilt opzeggen, neemt u contact op met Lourenz. (Telefoon: +31 182 743404 of e-mail).
 2. Nadat uw abonnement is verlopen, wordt dit automatisch verlengd volgens dezelfde voorwaarden als het oorspronkelijk door u aangeschafte abonnement. U kunt de automatische verlenging op elk moment voorafgaand aan de verlenging via accountinstellingen stopzetten. U verleent Lourenz uitdrukkelijk het recht om u kosten in rekening te brengen voor elke automatische verlenging totdat u de automatische verlenging op tijd stopzet.
 3. Indien Lourenz verplicht is om indirecte belastingen en/of belastingen op transacties te innen (zoals omzetbelasting, btw, heffingen op goederen en diensten e.d.) op grond van de wetgeving van de staat of het land van verblijf, bent u tot betaling hiervan gehouden. Indien Lourenz of uzelf directe of indirecte belastingen moet innen of aangeven, moet u deze belasting mogelijk zelf beoordelen op grond van de toepasselijke wetgeving in uw land van verblijf.
 4. 'Niet-overdraagbaar' zoals gebruikt in deze Algemene voorwaarden, betekent dat, behalve indien specifiek in deze Servicevoorwaarden vermeld, u geen Content of het recht van gebruik van Content mag verkopen, verhuren, laden, geven, in sublicentie geven of anderszins overdragen aan iemand. U mag echter een eenmalige overdracht van Content aan een externe partij doen met als enige doel dat deze externe partij uw producten met de Content die onderhevig is aan de bepalingen en voorwaarden, afdrukt en/of vervaardigt. Als u zich ervan bewust wordt dat een sociale-mediawebsite Content gebruikt op een wijze die het toepassingsgebied van de licentie op grond van deze Voorwaarden overschrijdt, gaat u ermee akkoord alle afgeleide werken die de Content bevatten van een dergelijke sociale-mediawebsite te verwijderen en om Lourenz in te lichten over een dergelijk gebruik op de sociale-mediawebsite. U gaat akkoord met alle commercieel redelijke maatregelen om te voorkomen dat externe partijen Content dupliceren. Als u een ongeoorloofde duplicatie van Content van Lourenz ontdekt, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen via e-mail
 5. Na kennisgeving van Lourenz, of als u opmerkt dat enige Content onderworpen is aan een bedreiging of een daadwerkelijke claim van schending, overtreding of enig ander recht, of claim waar Lourenz aansprakelijk voor kan zijn, of als Lourenz Content vanwege een verondersteld bedrijfsrisico zoals bepaald naar het redelijk oordeel van Lourenz verwijdert en u daarvan op de hoogte stelt, dient u de Content te verwijderen van uw computersysteem en opslagruimtes (elektronisch of fysiek), en, als dat mogelijk is, het gebruik van deze Content te staken, op uw eigen kosten. Lourenz voorziet u van vergelijkbare Content (waarbij de gelijkenis zal worden bepaald door Lourenz in zijn redelijke commerciële oordeel) zonder hiervoor extra kosten in rekening te brengen. Dit is wel onderhevig aan de bepalingen in deze Servicevoorwaarden.
 6. Indien u Content gebruikt als onderdeel van een werk dat is gemaakt voor of geleverd aan een klant, maakt u, op redelijk verzoek van Lourenz, de identiteit van een dergelijke klant of klanten aan Lourenz bekend.
 7. Arbitrage.
  1. Alle geschillen en vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Servicevoorwaarden of de schending ervan, zullen, veeleer dan voor de rechter, worden opgelost door middel van bindende individuele (niet-collectieve) arbitrage in overeenstemming met de commerciële arbitrageregels van de NVF van Geschillen die gelden vanaf de datum dat de bemiddeling begint, waarbij het arbitrale vonnis van de bemiddelaar(s) aan de rechter van elk rechtsgebied bevoegd voor het vonnis zelf of voor de relevante partij of zijn eigendommen kan worden voorgelegd. De plaats waar de arbitrage zal plaatsvinden, is Nederland. De taal die tijdens de arbitrageprocedures zal worden gebezigd, is het nederlands.
  2. Als een rechtbank beslist dat het toepasselijk recht de handhaving van een van de beperkingen in dit Deel V, Artikel 7 met betrekking tot een bepaalde vordering tot versoepeling verbiedt, dan moet die vordering (en alleen die vordering) van de bemiddeling worden gescheiden en voor de rechter worden gebracht.
 8. Alle geschillen en vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst of de schending ervan, zullen, veeleer dan voor de rechter, worden opgelost door middel van bindende arbitrage. Lourenz heeft ook het recht om alle gerechtelijke en billijke zaken of procedures voor enige bevoegde rechtbank in te zetten of aan enige bevoegde rechtbank voor te leggen met het doel om tegen u voorlopige gerechtelijke maatregelen te treffen of andere voorzieningen te verkrijgen, indien dit volgens Lourenz nodig of wenselijk is.
 9. Deze Algemene voorwaarden mogen niet ten voordele of nadele van een van beide partijen worden uitgelegd, maar juist overeenkomstig de redelijke betekenis van de erin vervatte taal. Deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan en worden uitgelegd volgens de wetten.
 10. Als u deze Algemene voorwaarden aangaat namens uw werkgever of een andere entiteit, garandeert en vertegenwoordigt u dat u het volledige recht en de bevoegdheid hebt om dat te doen. Indien u deze bevoegdheid niet hebt, gaat u ermee akkoord dat u persoonlijk aansprakelijk bent jegens Lourenz betreffende eventuele inbreuken op de bepalingen van deze Algemene voorwaarden. U verleent Lourenz een wereldwijde, niet-exclusieve en beperkte licentie om uw handelsmerken in promotiemateriaal van Lourenz te gebruiken, met inbegrip van een openbare klantenlijst. Het gebruik door Lourenz van uw handelsmerken moet te allen tijde gebeuren in overeenstemming met uw van toepassing zijnde beleid voor dergelijk gebruik zoals dit voor Lourenz beschikbaar is en dient te allen tijde tot uw voordeel te strekken. Lourenz stemt er verder mee in dat het alle commercieel billijke inspanningen zal leveren om enig bijzonder gebruik van uw handelsmerken te beëindigen. Dit niet later dan dertig (30) dagen vanaf de datum waarop Lourenz uw verzoek hiertoe per e-mail ontvangt op info@lourenz.nl
 11. De hoeveelheid beschikbare Content die door u kan worden gedownload, wordt bepaald door het product dat u koopt. Voor de toepassing van deze Algemene voorwaarden wordt met een dag ​​de periode van vierentwintig (24) uur bedoeld, beginnend op het moment dat uw product is aangeschaft. Een maand wordt gedefinieerd als een kalendermaand, beginnend op de dag dat u uw product koopt en eindigend op de eerste van de volgende data: i) de datum van aankoop in de volgende maand of ii) de laatste dag van de volgende maand. Bijvoorbeeld: als u op 5 maart een maandabonnement koopt, wordt deze verlengd op 5 april. Als u op 31 augustus een maandabonnement koopt, wordt deze verlengd op 30 september.
 12. Geen van beide partijen mag deze overeenkomst zonder schriftelijke goedkeuring vooraf van de andere partij overdragen, maar Lourenz mag deze overeenkomst wel overdragen aan een dochteronderneming, een gelieerde onderneming binnen de Lourenz-groep, de entiteit die het resultaat is van een fusie of andere bedrijfsreorganisatie die betrekking heeft op Lourenz, of een entiteit die alle of nagenoeg alle activa of aandelen van Lourenz in bezit heeft.
 13. Tenzij anders is aangegeven op de coupon, is een coupon of kortingscode die wordt toegepast op een aankoop op grond van deze voorwaarden uitsluitend van toepassing op de eerste betaling die wordt verricht in verband met die aankoop.
 14. Indien blijkt dat een individuele bepaling in deze Algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is volgens een juridische entiteit of een regelgevende instantie met rechtsbevoegdheid, wordt een dergelijke bevinding beperkt tot de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling, zonder daarbij de overige bepalingen of een ander onderdeel van de Algemene voorwaarden teniet te doen. Deze Algemene voorwaarden blijven bijgevolg volledig van kracht.
 15. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat alle eventuele door Lourenz of zijn vertegenwoordigers aan u gegeven feedback met betrekking tot vragen van u over deze Algemene voorwaarden of uw gebruik van Content die in het kader daarvan in licentie is gegeven, uitsluitend bedoeld is voor het interpreteren van deze Algemene voorwaarden en geen juridisch advies vormt. Lourenz kan u niet voorzien van juridisch advies en wijst uitdrukkelijke elke aansprakelijkheid van welke soort dan ook met betrekking tot door Lourenz of zijn vertegenwoordigers gegeven feedback van de hand.
 16. U begrijpt en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze Algemene voorwaarden louter en alleen worden aangegaan teneinde een gezamenlijk voordeel van beide partijen en dat deze Algemene voorwaarden geen voorgenomen voordelen, rechten, verplichtingen of taken toekent aan externe partijen.
 17. Indien u de voorwaarden van deze of enige andere overeenkomst met Lourenz overtreedt, heeft Lourenz het recht uw account te beëindigen zonder verdere kennisgeving, onverminderd de andere rechten en/of rechtsmiddelen van Lourenz. Lourenz is onder geen enkele omstandigheid verplicht om door u betaalde bedragen terug te betalen indien uw account wegens een overtreding is afgesloten.
 18. Behalve indien uitdrukkelijk hierin uiteengezet, kent Lourenz geen rechten toe en maakt Lourenz geen garanties met betrekking tot het gebruik van persoonlijk identificerende informatie die zichtbaar is in de Content, Muziek of andere audio in Videomateriaal, handelsmerken, handelsnamen of auteursrechtelijk beschermde ontwerpen, kunstwerken of architectuur als voorgesteld, resp. afgebeeld in de Visuele content. Lourenz heeft alleen model- of eigendomsvrijgaves, indien uitdrukkelijk aangegeven op de website van Lourenz.
 19. De aansprakelijkheid van Lourenz onder enige individuele licentie die onder deze voorwaarden is aangeschaft, zal de 'Beperkte aansprakelijkheid' zoals van toepassing op de licentie die van kracht is op het moment dat de klant weet had of had moeten hebben van de vordering, nooit overschrijden. Bovendien is deze zonder inachtneming van het aantal keer dat de desbetreffende Content door u is gelicentieerd of gebruikt.
 20. Behalve indien specifiek aangegeven in deel IV van deze voorwaarden, zal de algehele, totale aansprakelijkheid van Lourenz jegens u of andere externe partijen die namens u een vordering instellen, voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van de websites en/of Visuele content van Lourenz (ongeacht of dit contractueel, door onrechtmatige daad of anderszins is), het geldbedrag dat Lourenz daadwerkelijk van u heeft ontvangen voor de van toepassing zijnde licentie voor Content, niet overschrijden.
 21. Lourenz, noch zijn functionarissen, medewerkers, manager, bestuursleden, leden, aandeelhouders, directieleden of leveranciers, zijn aansprakelijk jegens u of andere personen of entiteiten voor algemene, strafrechtelijke, speciale, indirecte, gevolg- of incidentele schade, winstderving of andere schade, kosten of verlies voortkomend uit uw gebruik van de Content, contractbreuk door Lourenz of anderszins, tenzij hierin uitdrukkelijk is opgenomen, zelfs niet indien Lourenz is ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schade, kosten of verlies.
 22. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deel II wordt alle Content als zodanig ('as is') aangeboden zonder enige garantie, uitdrukkelijk noch geïmpliceerd, doch niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties van niet-inbreuk, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Sommige Content kan elementen bevatten waarvoor een aanvullende vrijwaring is vereist indien de content in een bepaalde context wordt gewijzigd of gebruikt. Indien u dergelijke wijzigingen aanbrengt of de Content gebruikt binnen dergelijke context bent u alleen verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele aanvullende vrijwaringen die daarvoor vereist zijn.
 23. Lourenz garandeert niet dat de Content, Lourenz-websites of andere materialen aan uw eisen zullen voldoen of dat het gebruik ervan ononderbroken of foutloos zal zijn. Het algehele risico met betrekking tot de kwaliteit, prestaties en het gebruik van de Content ligt bij u.
 24. Indien u frauduleuze creditcardgegevens gebruikt om een account te openen of zich anderszins inlaat met criminele activiteiten die een invloed hebben op Lourenz, dan zal Lourenz hiervan direct aangifte doen.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK VAN WEBSITE (hierna: “Gebruiksvoorwaarden”)

Bedankt voor uw bezoek aan onze website. Wij verzoeken u deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen, aangezien daarin wordt vermeld onder welke gebruiksvoorwaarden het u is toegestaan gebruik te maken van de website  www.lourenz.nl (hierna: “Website”), hetzij als gast hetzij als geregistreerde gebruiker. Door op enigerlei wijze gebruik te maken van onze Website, geeft u te kennen akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden en zich daaraan te zullen houden. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik van onze Website te maken.

Informatie

De Website wordt geëxploiteerd door Lourenz.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, gevestigd in Gouda, Ronsseweg 1-B.

1 – Algemene bepalingen

1.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Website.

1.2 De op de Website aangeboden diensten worden aangeboden door Lourenz.nl en haar dochterondernemingen.

2 – Toegang tot onze Website

2.1 Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de dienst die wij op onze Website aanbieden om welke reden dan ook te staken en/of te wijzigen, zonder u daarvan in kennis te stellen. Wij kunnen op geen enkele grond aansprakelijk worden gesteld indien de Website op enig tijdstip of gedurende enige tijd niet beschikbaar is.

2.2 Wij kunnen de toegang tot bepaalde delen van onze Website van tijd tot tijd beperken tot gebruikers die zich bij ons hebben geregistreerd.

3 – Beroep op weergegeven informatie

Ofschoon wij ons inspannen om te verzekeren dat de informatie op de Website op de datum van bekendmaking gangbaar, juist en actueel is, bieden wij geen (uitdrukkelijke of stilzwijgende) garanties, vrijwaringen of toezeggingen ten aanzien van de betrouwbaarheid, juistheid of volledigheid van vorenbedoelde informatie. Voor zover onder het toepasselijk recht is toegestaan, sluiten wij aansprakelijkheid uit voor vermogensschade en/of enig ander nadeel, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot alle indirecte en directe schade en gevolgschade, ontstaan door het gebruiken van of voorvloeiend uit het gebruik van de website en/of enige informatie die via de website wordt verstrekt. Hiermee wordt geen afbreuk gedaan aan onze aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel, een onjuiste voorstelling van zaken ontstaan door opzet en/of bewuste roekeloosheid van ons en/of voor bedrog of enige andere aansprakelijkheid, die rechtens niet kan worden uitgesloten.

4 – Privacy en informatie over u en uw bezoeken aan onze Website

Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid. Door van onze Website gebruik te maken, verleent u toestemming voor die verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte persoonsgegevens juist zijn. Wij verzoeken u ons privacybeleid aandachtig te lezen.

5 – Beleid inzake intellectuele-eigendomsrechten

5.1 Alle intellectuele-eigendomsrechten op onze Website en het daarop publiek toegankelijk gemaakte materiaal en informatie berusten uitsluitend bij ons of onze licentiegevers. De website en de daarop vermelde materiaal en informatie zijn overal ter wereld auteursrechtelijk, merkenrechtelijk en door verdragen beschermd. Alle intellectuele-eigendomsrechten worden voorbehouden.

5.2 U mag geen inbreuk te maken op de intellectuele-eigendomsrechten die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de producten waarvoor op de website reclame wordt gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten die rusten op de vervaardiging, het model, het merkbeleid en de verpakking. Tevens mag u geen veranderingen in de door Lourenz.nl geleverde producten aan brengen, tenzij u vooraf schriftelijk een licentie van ons of onze licentiegevers heeft verkregen.

5.3 Door gebruik te maken van de Website krijgt u geen licentie voor het gebruik, op welke wijze dan ook, van de al dan niet wettig gedeponeerde handelsmerken die de eigendom zijn van of in licentie zijn verleend aan Lourenz.nl, met inbegrip van maar niet beperkt tot de woorden en beeldmerken “Lourenz.nl”, “Lourenz”, “Dutch Design District”, en de merken waarvoor op de Website reclame wordt gemaakt.

5.4 U mag delen van de Website voor uw eigen persoonlijke, niet-bedrijfsmatige gebruik downloaden. Afdrukken van (delen) van de website is niet toegestaan. Tenzij zulks wettelijk is toegestaan, is het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lourenz.nl strikt verboden op enigerlei andere wijze van de Website gebruik te maken, met inbegrip van het verveelvoudigen, veranderen, verspreiden, verzenden, opnieuw publiek toegankelijk maken, weergeven of openbaar maken van de inhoud van de Website.

5.5 Het is u zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lourenz.nl niet toegestaan een eigen database waarin substantiële delen van de Website voorkomen, aan te maken en/of publiek toegankelijk te maken.

6 – Voorschriften voor het gebruik van inhoud

Het is u zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lourenz.nl niet toegestaan enig deel van de Website en/of de daarop vermelde inhoud op enigerlei wijze bedrijfsmatig te exploiteren; u dient zich te houden aan de op de Website weergegeven merkenrechtelijke, auteursrechtelijke en overige eigendomsrechtelijke beperkingen en licenties.

7 – Virussen, hacking en andere strafbare feiten

7.1 U mag geen oneigenlijk gebruik van onze Website maken door het welbewust verspreiden van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen, verminkte gegevens of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet trachten onbevoegd toegang te verkrijgen tot onze Website, de server waarop onze Website is opgeslagen of andere servers, computers of databases waarmee onze Website in verbinding staat. U mag onze Website niet aanvallen door middel van een denial-of-service aanval of een distributed denial-of-service aanval.

7.2 Bij overtreding van het in artikel 7.1 bepaalde begaat u een strafbaar feit; wij melden dergelijke overtredingen bij de bevoegde rechtshandhavingsinstanties en verlenen onze medewerking aan vorenbedoelde instanties door uw identiteit aan hen bekend te maken.

7.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade ontstaan door een distributed denial-of-service aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur of -programmatuur, gegevens of ander eigendomsrechtelijk beschermd materiaal kan besmetten, veroorzaakt door uw gebruik van onze Website en/of het downloaden downloaden van materiaal van onze Website of van websites die een link naar onze Website bevatten.

8 – Het opnemen van links naar onze Website

8.1 U mag een link naar onze homepage opnemen, mits u dat op een eerlijke en rechtmatige wijze doet en daarbij geen schade toebrengt aan of misbruik maakt van onze reputatie. Het opnemen van dergelijke links dient in overeenstemming te zijn met ons in artikel 5 hierboven vermelde beleid inzake intellectuele-eigendomsrechten. Het is u niet toegestaan op een zodanig wijze een link tot stand te brengen dat daarmee de suggestie wordt gewekt dat er een band bestaat tussen u en ons dan wel dat wij op enigerlei goedkeuring aan u hebben verstrekt danwel u op enigerlei wijze aanbevelen, terwijl daarvan feitelijk geen sprake is. U mag geen link tot stand te brengen indien uw website inhoud bevat die van slechte smaak getuigt, aanstootgevend of omstreden is, inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van andere personen of anderszins niet voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

8.2 U mag geen link tot stand te brengen vanaf een website die niet van u is.

8.3 U mag onze Website niet op andere websites framen.

8.4 U mag geen link opnemen naar andere delen van onze Website dan de homepage.

8.5 Wij behouden ons te allen tijde het recht voor de toestemming voor het opnemen van links om welke reden dan ook in te trekken, zonder u daarvan in kennis te stellen.

9 – Links vanaf onze Website

In die gevallen waarin onze Website links bevat naar andere websites en door derden verstrekte bronnen, worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden. Met het bestaan van een link naar een andere website wordt niet gesuggereerd of verklaard dat wij de aanbieder daarvan of diens producten of diensten aanbevelen. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van vorenbedoelde websites of bronnen en aanvaarden geen aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid daarvoor. Tevens accepteren wij geen aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor verlies of schade ontstaan door uw gebruik van websites van derden en door derden verstrekte bronnen of uw beroep op de daarin vervatte inhoud.

10 – Wijzigingen in de Website

Lourenz.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor de Website, beleidsregels en deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook te wijzigen. Op u zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing die ten tijde van uw gebruik van de Website van kracht zijn. We raden u aan de Website van tijd tot tijd te bezoeken om zo te bepalen wat de dan geldende Gebruiksvoorwaarden zijn.

11 – Vrijwaring

U vrijwaart Lourenz.nl tegen alle mogelijke gerechtelijke procedures die tegen Lourenz.nl worden ingesteld voor zover dergelijke procedures ontstaan naar aanleiding van i) uw gebruik van de Website in strijd met de Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van het beleid inzake intellectuele-eigendomsrechten (in artikel 5 hierboven vermeld), ii) vorderingen wegens inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten van derden of iii)_vorderingen wegens smaad als gevolg van uw specifieke gebruik van de Website, met inbegrip van gegevens die u op de Website invoert.

12 – Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

12.1 De Website, met inbegrip van de inhoud, wordt kosteloos aangeboden. Lourenz.nl is jegens u en andere personen niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel van welke aard dan ook en op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van onbevoegd gebruik van de Website en het gebruik van de op de Website vermelde informatie.

12.2 De Website is bestemd voor gebruik binnen Nederland. Lourenz.nl biedt geen garanties ten aanzien van de gebruiksgeschiktheid of beschikbaarheid van de op de Website genoemde producten buiten Nederland. Personen die ervoor kiezen buiten Nederland de Website te bezoeken, dienen zich te houden aan de lokale wetgeving voor zover die van toepassing is.

12.3 Door gebruik te maken van deze Website, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden en de beperking van aansprakelijkheid zoals omschreven door Lourenz.nl. Lourenz.nl behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden en de afwijzing van aansprakelijkheid te wijzigen en zal in dat geval een daartoe strekkende kennisgeving op de Website plaatsen.

12.4 Lourenz.nl beoogt zijn aansprakelijkheid niet te beperken voor aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel, een onjuiste voorstelling van zaken ontstaan door opzet en/of bewuste roekeloosheid van ons en/of voor bedrog of enige andere aansprakelijkheid, die rechtens niet kan worden uitgesloten.

12.5 Lourenz.nl zal zich in redelijkheid inspannen om ervoor te zorgen dat u volledig van de Website gebruik kunt maken. Gelet op de aard van het internet kan Lourenz.nl niet garanderen dat de Website vrij zal zijn van vertragingen, onderbrekingen of fouten.

13 – Afstandsverklaring

Indien u deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt en wij geen maatregelen treffen, blijven wij gerechtigd bevoegd om in alle andere situaties waarin u deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt, onze rechten en (rechts)middelen aan te wenden.

14 – Algemeen

14.1 Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook onafdwingbaar wordt verklaard, wordt de desbetreffende bepaling geacht scheidbaar te zijn en doet deze geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

14.2 De Website wordt in de huidige staat (as is) aangeboden; Lourenz.nl sluit voor zover wettelijk is toegestaan alle garanties, vrijwaringen en toezeggingen van welke aard dan ook uit en biedt geen garanties ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de Website of de op de Website vermelde informatie of inhoud, of dat deze vrij is van gebreken of virussen.

15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze Gebruiksvoorwaarden en de uitleg daarvan is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen naar aanleiding van de Gebruiksvoorwaarden of het gebruik van de Website, tenzij dwingendrechtelijke Nederlandse en/of internationale wetgeving een andere bevoegde rechter aanwijst.

Inleiding Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Lourenz foto / film / ontwerpstudio, verder Lourenz.nl,  persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving. De AVG schrijft voor dat LOURENZ.NL inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. LOURENZ.NL zal het privacy beleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is. Verantwoordelijke De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: LOURENZ.NL, Ronsseweg 1-B, Gouda, www.lourenz.nl, info@lourenz.nl Persoonsgegevens die worden verwerkt LOURENZ.NL kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Algemene persoonsgegevens: achternaam voornamen adres telefoonnummer e-mailadres geboortedatum bankrekeningnummer factuurnummer Verwerkingsgrond LOURENZ.NL verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
 1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
 2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die LOURENZ.NL met betrokkene heeft gesloten;
 3. LOURENZ.NL een wettelijke verplichting dient na te komen
 4. een gerechtvaardigd belang van LOURENZ.NL waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van LOURENZ.NL aan betrokkene.
Verwerkingsdoel De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene; facturatie afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven telefonisch contact, e-mailcontact uitvoering wettelijke verplichtingen Delen van persoonsgegevens met derden LOURENZ.NL verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LOURENZ.NL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Bewaarduur van persoonsgegevens LOURENZ.NL zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:
 • Wettelijke grondslag: LOURENZ.NL houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Marketingdoeleinden: [bewaartermijn 5 jaar]
 • Telefonisch contact: [bewaartermijn 5 jaar]
 • Informeren over wijzigingen van diensten: [bewaartermijn 5 jaar]
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van LOURENZ.NL of door middel van telefoon of e-mail. LOURENZ.NL zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden. Gebruik van cookies op website LOURENZ.NL gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.  LOURENZ.NL maakt gebruik van de Google Analytics-advertentiefuncties. Dit houdt in dat Google Analytics naast de gegevens die via een standaardimplementatie van Google Analytics kan worden verzameld, ook gegevens over uw verkeer verzamelen via Google-advertentiecookies en ID’s. Wilt u zich hiervoor afmelden dat kan via deze link. Beveiliging van de door LOURENZ.NL vastgelegde persoonsgegevens LOURENZ.NL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met LOURENZ.NL. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal LOURENZ.NL onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. LOURENZ.NL meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt LOURENZ.NL onverwijld contact op met deze betrokkenen. Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met LOURENZ.NL via info@lourenz.nl Intrekken toestemming U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van LOURENZ.NL schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.